Search
Close this search box.

กระทรวงแรงงาน ตั้งเป้าปั้นผู้ประกอบการสตรีทฟู้ด 30,000 คนทั่วประเทศ สร้างงาน เพิ่มรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ

share to:

Facebook
Twitter

กระทรวงแรงงาน เปิดตัวโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ด เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานให้มีโอกาสเข้าสู่อาชีพรวมถึงผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ดเดิมให้มียอดขายเพิ่มขึ้น ตั้งเป้าหมายสร้างสตรีทฟู้ด 30,000 คนทั่วประเทศ

โดยจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้สนใจประกอบอาชีพสตรีทฟู้ดรายใหม่ 300 รุ่น เป้าหมาย 15,000 คน เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าสู่เส้นทางอาชีพร้านสตรีทฟู้ด และผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดรายเดิม 300 รุ่น จำนวน 15,000 คน เพื่อทำให้ดีขึ้น เก่งขึ้น ไปได้ไกลขึ้น

โครงการนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจร้านสตรีทฟู้ดของไทยเกิดการขยายตัวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่สำคัญจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่ผันตัวมาสู่เส้นทางอาชีพเป็นผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดรายใหม่ สามารถสร้างงานให้แก่แรงงานได้มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ด จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานให้มีโอกาสเข้าสู่อาชีพ รวมถึงผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ดเดิมให้มียอดขายเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ภายใต้ 4 กิจกรรม ประกอบด้วย การเปิดตัวโครงการในกรุงเทพมหานครในวันนี้ กิจกรรมจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้สนใจประกอบอาชีพสตรีทฟู้ดรายใหม่ 300 รุ่น เป้าหมายจำนวน 15,000 คน เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าสู่เส้นทางอาชีพร้านสตรีทฟู้ด และจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบอาชีพสตรีทฟู้ดรายเดิม 300 รุ่น เป้าหมายจำนวน 15,000 คน กิจกรรมแสดงร้านค้าสตรีทฟู้ด จำนวน 5 ครั้งโดย
ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นวันที่ 25-31 พ.ค. 2566 ณ เซ็นทรัลพลาซ่ารามอินทรา
ครั้งที่ 2 ภูเก็ต จัดขึ้นวันที่ 2-8 มิ.ย. 2566 ณ เซ็นทรัลพลาซ่าภูเก็ต
ครั้งที่ 3 เชียงใหม่ จัดขึ้นวันที่ 13-19 มิ.ย. 2566 ณ เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต
ครั้งที่ 4 นครราชสีมา จัดขึ้นวันที่ 21-27 มิ.ย. 2566 ณ เซ็นทรัลพลาซ่าโคราช
และครั้งที่ 5 ชลบุรี จัดขึ้นวันที่ 29 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2566 ณ เซ็นทรัลพลาซ่าพัทยา

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล :