Search
Close this search box.

เกษตรจังหวัดภูเก็ต เดินหน้าขับเคลื่อน Fusion farm 1 ใน 10 เสาหลักทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต สู่เป้าหมายการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรของจังหวัดภูเก็ต อย่างยั่งยืน

share to:

Facebook
Twitter

นางจรัสศรี คำภีรสิงห์ เกษตรจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ขับเคลื่อน Fusion farm 1 ใน 10 เสาหลักทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต สู่การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรของจังหวัดภูเก็ต โดยมีการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรมีเป้าหมายปีละ 400 ราย ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ผักลิ้นห่าน สุดยอดผักพื้นบ้านที่มีจัดกิจกรรม สาธิตการปลูกและการขยายพันธุ์ผักลิ้นห่าน การเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการและกลุ่มผักลิ้นห่าน การประกวดผักลิ้นห่านตามวิถีเกษตรสังคมเมือง  และการสาธิตแปรรูปผักลิ้นห่าน

นอกจากนั้น มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้รับรองมาตรฐาน ที่มีในปี 2567 ตั้งเป้าไว้จำนวน 150 ราย  และการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ Fusion Farm ที่ในปี 2567 มีจำนวน  2 ราย ได้แก่ นางสาวสายวีณ์ ศรีสว่าง ประธานวิสาหกิจชุมชนนาคราชฟาร์ม มีการบริหารจัดการพื้นที่ มีการทำโรงเพาะเห็ด การปลูกผักสลัด และการปลูกผักยกแคร่ มีการขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากก้อนเชื้อเห็ดเหลือใช้โดยนำมาเป็นวัสดุเพาะต้นอ่อน และนายกัมพล กิ่งแก้ว เจ้าของศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์  บริหารจัดการพื้นที่โดยปลูกผักกูด  ปลูกผักเหมียงร่วมยาง รวมถึงการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง และจำหน่ายให้แก่ผู้สนใจ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ เน้นการจัดการและการออกแบบที่ทำให้การเกษตรดูง่าย พร้อมสร้างรายได้อย่างดีให้แก่เกษตรกรเกิดความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/251044/?bid=1

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/251044/?bid=1