Search
Close this search box.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด

share to:

Facebook
Twitter

วันนี้ (13 ก.ค. 66) ที่โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการใช้ประโยชน์จากบัญชีสถิติทางการที่ให้บริการบนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ” เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด โดยมี ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นางสาวอารีรัตน์ กิตติสมบูรณ์สุข ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการระบบสถิติ ที่ปรึกษา วิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม ที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ส่วนกลาง) และสำนักงานสถิติจังหวัดในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรม

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว สืบเนื่องจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการระบบสถิติในระดับพื้นที่ เพื่อชับเคลื่อนการจัดทำชุดข้อมูลที่สำคัญ จำเป็น หรือที่เรียกว่า “สถิติทางการ” (Official Statistics) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และตอบโจทย์การพัฒนาในระดับพื้นที่ และประเด็นสำคัญ และจากการประชุมคณะกรรมการบริหารพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน ได้มอบหมายให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำหน้าที่ติดตามข้อมูลผลลัพธ์ ของการดำเนินงานตามแผน BCG ต่อการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย SDGs

ซึ่งโมเดลเศรษฐกิจ BCG จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศอย่างทั่วถึง สามารถกระจายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการเพิ่มรายได้เกษตรกรและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันโมเดลเศรษฐกิจ BCG ยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น โดยบูรณาการการพัฒนากระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ

จนถึงปลายน้ำ มีการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) จากฐานความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรม

โดยกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 4 ภาค ๆ ละ 1 ศูนย์ ซึ่งศูนย์ภาคใต้กำหนดจัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ภาคเหนือที่จังหวัดลำปาง ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดอุดรธานี และศูนย์ภาคกลาง ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับศูนย์ภาคใต้ มีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ส่วนกลาง) และสำนักงานสถิติจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 41 คน ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230713111831239