Search
Close this search box.

การเคหะแห่งชาติ เร่งจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ระยะ 10 ปี

share to:

Facebook
Twitter

การเคหะแห่งชาติ เร่งจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ระยะ 10 ปี เพื่อวางระบบจัดเก็บข้อมูลและขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศ

เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ กล่าวภายหลังการประชุมจัดทำแผนพัฒนาโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2566- 2575) ว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากทางรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมและจัดทำข้อมูลเพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง ในการจัดทำที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับประชาชนรวมทั้งเป็นการยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือของภาครัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งข้อมูลที่ถูกจัดเก็บจะเผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชันให้ประชาชนสามารถสืบค้นหาโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะได้

ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติจะเปิดอย่างเป็นทางการภายในเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งจะเป็นศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติอันจะเป็นกลไกในการพัฒนาขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยของประเทศ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยและนโยบาย BCG ของประเทศไทย

ที่มาข้อมูล : https://www.facebook.com/Sumnakkaow.PRD/posts/pfbid0YPC5PyDNEkJdCNn3dqB1EjCYbGtBpZJgUpGiASyc7Nn7f4T4XbTF8kbJtBWpuFHgl