จังหวัดนนทบุรี เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566

share to:

Facebook
Twitter

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566 อำเภอบางใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) เครือข่ายอำเภอบางใหญ่ ( สวนปามี 98) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางธมลทัศน์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้และให้บริการแก่เกษตรกร ให้ได้รับความรู้ เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เป็นการเชื่อมโยงเครือข่าย และบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีบุคคลเป้าหมาย ประกอบด้วยเกษตรกรในพื้นที่ 6 อำเภอในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 180 ราย และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอบางใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน และหน่วยงานภาคีต่างๆ เข้าร่วมงานฯ

ภายในงานมีการจัดสถานีเรียนรู้ทั้งหมด 5 สถานี ประกอบด้วย สถานีที่ 1 นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำ และการบำรุงรักษาไม้ผล(ทุเรียน) โดยคุณสุเทพ กังเกียรติกุล ประธานศูนย์ ฯ, สถานีที่ 2 นวัตกรรมปุ๋ยนาโนคีเลตเพื่อการเพาะปลูก โดย ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดนนทบุรี (AIC), สถานีที่ 3 การเสียบยอดทุเรียน โดยศพก.และแปลงใหญ่อำเภอบางกรวย, สถานีที่ 4 การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดย ศูนยวิจัยข้าวคลองหลวง และศพก./แปลงใหญ่ อำเภอบางใหญ่, และสถานีที่ 5 การใช้สารชีวภัณฑ์ในการควบคุมกำจัดศัตรูพืช โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท

นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และ BCG Model รวมไปถึงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนของจังหวัดนนทบุรี

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230208181728328