Search
Close this search box.

วช. หนุน “อุทยานธรณีโลกสตูล” ยกระดับเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG

share to:

Facebook
Twitter
นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช.
โครงการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล จังหวัดสตูล มีโครงการตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) การนำนวัตกรรมการจัดการองค์กรสาธารณะแบบลีนในการกำหนดรูปแบบการบริหาร และการพัฒนากลไกการจัดการอุทยานธรณีระดับโลกในประเทศไทยให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ และรองรับเกณฑ์ประเมินของ UNESCO 2) การพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล จังหวัดสตูล 3) การจัดทำแผนผังภูมินิเวศแหล่งฟอสซิล เขาน้อยและป่าพน อุทยานธรณีโลกสตูล 4) การสำรวจปริมาณไมโครพลาสติกและโลหะหนักในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล และ 5) แผนงานการพัฒนาพริกไทยสุไหงอุเป และผ้าบาติก เพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของจังหวัดสตูลและสร้างมาตรฐานจำเพาะที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ตามวิสัยทัศน์“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน” เพื่อผลักดันให้จังหวัดสตูลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ อุทยานธรณีโลกสตูลเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญด้านธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ นิเวศวิทยา โบราณคดี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีความสำคัญของคนทั้งโลก โครงการดังกล่าวนับเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ทำให้คนในพื้นที่มีอาชีพ สร้างรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น