Search
Close this search box.

สวทช. โชว์ขุมพลังนวัตกรรมด้านการเกษตร ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

share to:

Facebook
Twitter

29 เมษายน 2567 – โครงการนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 109 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยด้านการเกษตร ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

คณะผู้เยี่ยมชมได้รับฟังบรรยายงานวิจัย และภาระกิจของ สวทช.ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร อาทิ 

 • กลไกการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสู่ชุมชน 
 • การวิจัยพัฒนาวัคซีนโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร (African Swine Fever : ASF) 
 • รักษ์น้ำ  เทคโนโลยีการให้น้ำอัจฉริยะสำหรับควบคุมการให้น้ำในแปลงเกษตร
 • Magik Growth เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

รวมถึงได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยทางด้านการเกษตรจากศูนย์แห่งชาติ ที่น่าสนใจ อาทิ

 • ระบบฟาร์มรักษ์น้ำ: เทคโนโลยีการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกษตรกรประหยัดน้ำ ทรัพยากร และลดต้นทุนการผลิต
 • Magik Growth:  นวัตกรรมถุงห่อผลไม้นอนวูฟเวน
 • ปุ๋ยคีเลต: ปุ๋ยสูตรพิเศษที่ช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชผลทางการเกษตร
 • Agri-Map : เครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลด้านการเกษตรได้สะดวก รวดเร็ว และตรงความต้องการ
 • Linebot ข้าว และ สตรอว์เบอร์รี : แชตบอตสำหรับให้บริการวินิจฉัยโรคสตรอว์เบอร์รีผ่านภาพถ่าย เพื่อให้คำแนะนำในการควบคุมโรคอย่างเหมาะสมและทันท่วงที
 • วัคซีน ASF: วัคซีนป้องกันโรค ASF ในสุกร ช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรคระบาด
 • ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช: ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ใช้แทนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
 • DAPBot (แดปบอท)แพลตฟอร์มสนับสนุนการจำแนกศัตรูพืชและการเข้าถึงชีวภัณฑ์เกษตร ในรูปแบบ Line Official

การเยี่ยมชมครั้งนี้ มุ่งหวังส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง สวทช. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรในอนาคตต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจผลงานวิจัยของ สวทช. สามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.nstda.or.th/home/workings/outstanding-research/

ที่มาภาพ/ข้อมูล :https://www.nstda.or.th/home/news_post/20240429-agri-visit/