Search
Close this search box.

เกษตรจังหวัดนครพนมเปิดเวที ถ่ายทอดความรู้ “การผลิตสื่อการเกษตรสร้างสรรค์ที่” ต่อยอดสู่เกษตรกรในพื้นที่

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ปี 2566 ครั้งที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอ 12 อำเภอ เข้าร่วมการจัดเวทีฯ ในครั้งนี้ และร่วมรับฟังการประชุมออนไลน์ในพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประชุมในระบบออนไลน์ได้อย่างเข้าใจและสามารถปรับใช้ในการทำงานส่งเสริมการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2566 มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการ ตามกรอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมุ่งเน้นสร้างการรับรู้ การพัฒนางาน และบุคลากรในสังกัด ภายใต้แนวคิด “Keep going, Keep Growing” ก้าวต่อไปเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปรับองค์กรเป็น Digital DOAE มุ่งขับเคลื่อน BCG Model สู่เกษตรมูลค่าสูง สู่ความยั่งยืนของภาคการเกษตรไทย” โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว ด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) เป็นกลไกสำคัญ

การดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ได้กำหนดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ปี 2566 ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ เพื่อให้การชี้แจงนโยบายแนวทางดำเนินงานของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประเด็น “การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่องานส่งเสริมการเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง” รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานระหว่างกัน

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230328213112685