Search
Close this search box.

วิถีอินทรีย์ทางรอดโลกเดือด ต่อยอดท่องเที่ยวมีคุณค่า

share to:

Facebook
Twitter

“อรุษ นวราช” เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจและนายกสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย หรือ TOCA ระบุว่า ได้ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์มากว่า 10 ปี ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันมองเป้าหมาย ใหญ่ ตรงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ข้อ 17 partnership for the goal ให้ตอบโจทย์ Sustainability และได้ร่วมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ การกินอยู่แบบวิถีอินทรีย์ ที่ทุกคน  จะเห็นความเชื่อมโยงของสังคมอินทรีย์ มีความเกื้อกูล ผ่านผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น อาหารไทย สมุนไพรไทยที่มีรากฐานมาจากภูมิปัญญาไทย อีกทั้งการสนับ สนุน BCG Economy ที่ให้ความ สำคัญกับเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจ หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศไทย

’สำหรับเป้าหมายของสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทยคือ ชี้เป้าให้ผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคไปพบเกษตรกรอินทรีย์ตัวจริง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการท่องเที่ยว มีความเชื่อมั่น ซึ่งจะทำให้เกิดสังคมอินทรีย์ที่จะอยู่บนฐานของการค้าที่เป็นธรรมต่อไป และเพราะวันนี้วิถีอินทรีย์ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอด เมื่อ UN บอกว่าโลกกำลังเดือด เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เราทุกคนจึงต้องเร่งช่วยกันเปลี่ยน แปลงพฤติกรรม“

สร้างเชฟรุ่นใหม่ใช้วัตถุดิบอินทรีย์

ล่าสุด มูลนิธิสังคมสุขใจ ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน (สสปน.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กลุ่มเซ็นทรัล Rxv Wellness Village PTTGC SCGP สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศจัดขึ้น จัดงานสังคมสุขใจ ปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 9 เป็นพื้นที่รวมสินค้าอินทรีย์ ตลอดจนองค์ความรู้ที่ทุกคนสามารถร่วมงานได้ฟรี ภายใต้ แนวคิด “รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ ร่วมผลักดันเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 26-28 ม.ค. 67 ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม

ด้าน “ผ่องพรรณ ศิริวัฒนาวงศา” ผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานราชบุรี กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความยั่งยืนเป็นเทรนด์ของโลก ที่ผ่านมา ททท. จัดกิจกรรมสนับสนุนการบริโภคอาหารอินทรีย์และการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ โดยร่วมกับ TOCA ส่งเสริมให้เชฟรุ่นใหม่ ๆ สร้างสรรค์เมนูใช้วัตถุดิบจากเกษตรอินทรีย์เพื่อผลิตอาหารอินทรีย์ที่ทั้งปลอดภัย มีประโยชน์

เกษตรอินทรีย์สร้างคุณค่าท่องเที่ยวไทย

ต้องยอมรับว่า วันนี้เกษตรกรที่เปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ต่อยอดให้เกิดอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นางสาวสุรัชสาน์ ทองมี ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคกลาง หรือ ทีเส็บ (TCEB) กล่าวว่า TCEB มีบทบาท สำคัญข้อหนึ่งคือการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้งานแสดงสินค้าเป็นแพลตฟอร์ม ซึ่งงานสังคมสุขใจเป็นแพลตฟอร์มที่มีผู้ประกอบการด้านเกษตรอินทรีย์มาร่วมเกือบ 200 บูธ  งานนี้ทีเส็บมีภารกิจในการจัดการเจรจาธุรกิจ หรือ Business Matching สนับสนุน ให้เกิดตลาดใหม่ ๆ จากเดิมที่ผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์หรือเกษตรกรอินทรีย์เน้นการขายปลีกให้กับผู้บริโภคโดยตรง ให้มาขยายการขายส่งให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร และโรงแรมต่าง ๆ ซึ่งในวันนี้ เกษตรปลอดภัยเป็น branding ของจังหวัดนครปฐมที่ช่วยสนับสนุนการทำธุรกิจให้ง่ายขึ้น

รวมตัวเพื่อแบ่งปันความรู้

ภาครัฐในฐานะหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ทำการเกษตรมีนโยบายที่จะเพิ่มพื้นที่การผลิต “วิทยา คำภูแสน” ผู้อำนวยการ กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. กล่าวว่า สำนักงานฯ ดูแลพื้นที่เพื่อเกษตรกรรมซึ่ง ขณะนี้มีประมาณ 40 ล้านไร่ มีเกษตรกรประมาณ 3 ล้านครัวเรือนหรือประมาณ 30 ล้านคน โดยในเรื่องเกษตรอินทรีย์มีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ปีละประมาณ 5 หมื่นไร่

“ทวีศักดิ์ อ่องเอี่ยม” เกษตรกรกลุ่มบางกะเจ้าเกษตรอินทรีย์ เจ้าของรางวัลชนะเลิศระดับเขตในโครงการ 76 จังหวัด  76 โมเดลกล่าวว่า การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เกษตรกรสามารถนำความรู้ของตนเองมาปรับประยุกต์และใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยให้เกิดความสำเร็จได้ วันนี้มีความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์มากมาย เช่น การใช้ชีวภัณฑ์ต่าง ๆ และการใช้ไส้เดือนเป็นตัวช่วยในการทำปุ๋ย โดยไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี

“มีกลุ่มเกษตรกรหรือเครือข่ายมากมาย แต่ละคนมีความถนัดความเก่งคนละเรื่องคนละแบบ จึงสามารถนำความรู้ความสามารถของแต่ละคนมารวมกัน แล้วแบ่งปันกัน” เกษตรหัวใจอินทรีย์ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้.

ไฮไลต์ของงาน เช่น จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเครือข่ายสามพรานโมเดล ทั้งข้าว ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล อาหารแปรรูป, กิจกรรมเวิร์กช็อป หมุนเวียน เช่น การย้อมผ้าจากเปลือกไม้ ทำเส้นบุก ทำเครื่องดื่มแห่งกายะ สาธิตการทำขนมอินทนิล การทำน้ำอ้อยแฟนซี, เปิดประสบการณ์รักษ์โลกกับลุงรีย์ “อังเคิลรีย์แก๊ง” กับกิจกรรมโอมากาเสะเห็ด เมนูเด็ดจากเห็ดมิลกี้ การเลี้ยงไส้เดือนและหนอนแมลงวันลาย, Business Matching โครงการ Farm to Functions Plus ร่วมกับ TCEB เปิดพื้นที่จับคู่ธุรกิจ และคลินิกเกษตรครบวงจร ให้คำปรึกษาฟรี โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ที่มาภาพและข้อมูล / สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/3104062/