Search
Close this search box.

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพังงา เตรียมขับเคลื่อนนโยบายภาคการเกษตร ประจำปีงบฯ 2567

share to:

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.66 นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมพร้อมรับฟังการขับเคลื่อนภาคการเกษตรจังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2567 โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพังงา และที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา ตามนโยบายของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบไว้หลักๆ ได้แก่ 1.การสร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร, สร้างครอบครัวเกษตร บูรณาการงานเข้มแข็ง, ขับเคลื่อนภารกิจ ยกระดับ MR.สินค้าเกษตร 2.การรับมือภัยธรรมชาติ 3.ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย 4. ยกระดับสินค้าเกษตร เสริมศักยภาพเกษตรกร เช่น ผลักดันส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้าง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตร, ส่งเสริมเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรครบวงจร 4.การจัดการทรัพยากรทางการเกษตร ทำการเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Go Green) ด้วย BCG/Carbon Credit 6.การอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร เช่น สร้างระบบการประกันภัยภาคการเกษตร และอำนวยความสะดวก สนับสนุนให้บริการเครื่องมือทางการเกษตรที่ให้เกษตรกรสามารถเช่า/ยืมเครื่องมือ เครื่องจักรกล

ส่วนทิศทางและการขับเคลื่อนภาคเกษตรของหน่วยงานที่รับผิดชอบในจังหวัดพังงา นอกจากจะเป็นไปตามนโยบายของ รมว.เกษตรและสหกรณ์แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ยังได้มอบนโยบายด้านการเกษตร เช่น

1.จังหวัดพังงา “ครัวแห่งอันดามัน” ซึ่งจะมุ่งสินค้าเกษตรปลอดภัย รองรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน, ยกระดับสินค้าเกษตร Premium สู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง
2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและรับมือภัยแล้ง
และ 3. ขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231011184851692