Search
Close this search box.

สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดงานวันณรงค์การผลิตและใช้แหนแดง เพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร

share to:

Facebook
Twitter

สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดงานวันณรงค์การผลิตและใช้แหนแดง ตามโครงการขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร

นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันณรงค์การผลิตและใช้แหนแดง ตามโครงการขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งสำนักงานเกษตรกรจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดขึ้น เพื่อขยายผลเทคโนโลยีการผลิตและใช้แหนแดงสู่เกษตรกร ส่งเสริมเกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน สามารถผลิตและใช้แหนแดงได้ และให้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เป็นต้นแบบและขยายผลการผลิต และใช้แหนแดงในชุมชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบ้านใหม่ และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวว่า จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดที่มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูกทุกปี โดยในปี 2563 ถึง 2564 เป็นต้นมา ในตลาดโลกราคาพุ่งสูงขึ้นมาก ทั้งภาวะสงคราม ผู้ผลิตปุ๋ยเคมีชะลอการส่งออกปุ้ยเคมี ทำให้ปุ๋ยเคมีขาดแคลน และราคาพุ่งสูงขึ้น กระทบต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกร โดยกรมวิชาการเกษตรแนะนำให้เกษตรกรใช้แหนแดงสายพันธุ์ อะซอลล่า ไมโครฟิลล่า ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ มีขนาดใหญ่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วให้ผลผลิตสูงกว่าสายพันธุ์พื้นเมืองถึง 10 เท่า เพาะเลี้ยงได้ง่าย เจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณได้อย่างรวดเร็วเป็น 2 เท่า ภายในเวลา 3 – 5 วัน เพื่อให้เกษตรกรใช้ทดแทนปุ๋ยยูเรียในการเพาะปลูกพืชโดยเฉพาะในนาข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร จึงดำเนินการโครงการขยายผลการผลิตและใช้แหนแดง เพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร ในพื้นที่ 9 จังหวัด คือสระบุรี สมุทรสงคราม ระยองกาฬสินธุ์ พังงา พัทลุง สุรินทร์ กำแพงเพชร และพะเยา โดยดำเนินการภายใต้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจสามารถผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดตันทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการใช้แหนแดงจะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน เพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ปรับปรุงโครงสร้างของดินดีให้ขึ้นในระยะยาว อีกทั้งเป็นการช่วยดูแลฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน สอดคล้องกับนโยบาย BCG ของรัฐบาล

สำหรับการจัดงานดังกล่าว ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ จำนวน 3 ฐาน คือ 1.ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงแม่พันธุ์แหนแดง , 2.ฐานเรียนรู้การขยายและใช้ประโยชน์จากแหนแดง, 3.ฐานเรียนรู้การใช้แหนแดงในนาข้าวเพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เป็นต้นแบบและกลไกในการขยายผลสู่ชุมชนโดยการใช้เทคโนโลยีแหนแดง เพื่อบรรเทาสถานการณ์ปุ๋ยเคมีราคาสูง และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรในการผลิตและนำแหนแดงไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231111025157869