Search
Close this search box.

จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มศักยภาพ ฐานการผลิตด้านการเกษตร อย่างเต็มที่ ดึงแนวทางระบบส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG ในพืชชมพู่เพชรสายรุ้ง

share to:

Facebook
Twitter

จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มศักยภาพ ฐานการผลิตด้านการเกษตร อย่างเต็มที่ ดึงแนวทางระบบส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG ในพืชชมพู่เพชรสายรุ้ง และเตรียมพร้อม รับมือ หากเกิดภัยแล้ง ผลผลิตของชาวบ้านต้องไม่เสียหาย

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเกษตรกร ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่ารัฐบาล มีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรทุกพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการเกษตร ด้านพาณิชย์ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ทั้งการช่วยเหลือด้านราคาสินค้าการเกษตร การยกระดับผลิตผล พืชไร่ พืชสวน มุ่งมั่นส่งเสริมการตลาด แข่งขันกับตลาดต่างประเทศ รวมทั้ง อุดหนุนประกันรายได้สินค้าเกษตร จากสภาวะแนวโน้มราคาพืชผลทางการเกษตรที่ส่งผลจากปัจจัยต่างๆ พร้อมหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้พี่น้องเกษตรกร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า จังหวัดเพชรบุรี ดึง โมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG โมเดล ในพืชชมพู่เพชรสายรุ้ง สานการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเสริมสร้างประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และรายได้สูง นอกจากนั้น ได้กำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อม รับมือ หากเกิดภัยแล้ง ปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้งนี้ ผลผลิตของชาวบ้านต้องไม่เกิดความเสียหาย

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230303200725115