Search
Close this search box.

จังหวัดแพร่จัดฝึกอบรม เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกห้อม

share to:

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.15 น. ที่โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกห้อมของจังหวัดแพร่ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ อาหารปลอดภัย การเสริมสร้างการใช้นวัตกรรมทางการเกษตร และการสร้างเครือข่ายทางการเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมสืบทอดภูมิปัญญาห้อมแพร่

โดยมีกลุ่มเป้าหมายการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ จำนวน 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดแพร่ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องสถานการณ์การตลาดห้อมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตห้อม การขยายพันธุ์ห้อมการปลูกดูแลรักษาห้อมในสภาพธรรมชาติ การแปรรูปห้อมเปรอะ แนวทางการจัดทำ BCG Model ห้อม การผลิตห้อมรูปแบบโรงเรือน เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตห้อมและการแปรรูปห้อม เป็นต้น

 

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230214132630924