Search
Close this search box.

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก

share to:

Facebook
Twitter

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 435 พ.ศ.2565 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก

ใจความสำคัญของประกาศคือ กำหนดมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก ที่สามารถนำพลาสติกที่ใช้แล้วมาใช้บรรจุอาหารได้ สามารถใช้วัสดุรีไซเคิลได้

ประกาศฉบับเต็ม : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/139/T_0011.PDF