Search
Close this search box.

ครม.เคาะ! แผนจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 2 (ปี 66 – 70) ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อบริหารจัดการขยะพลาสติกครบวงจร

share to:

Facebook
Twitter

ที่ประชุม ครม. (7 ก.พ. 66) เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกระยะที่ 2 (ปี 66 – 70) เพื่อเป็นทิศทางการดำเนินงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างเป็นระบบและครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต นำเข้า จำหน่าย การบริโภค และการจัดการ ณ ปลายทาง

กรอบแนวคิดการจัดการขยะรูปแบบใหม่ให้ความสำคัญกับการจัดการ ณ ต้นทาง ตามวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันการเกิดขยะ ตั้งแต่การออกแบบการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืนโดยเลือกใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ซ้ำและเรียกคืนกลับไปรีไซเคิล มีระบบการคัดแยก ณ แหล่งกำเนิด เพื่อให้มีการนำทรัพยากรกลับคืนจากของเสียให้มากที่สุดทั้งในรูปแบบวัสดุรีไซเคิลและพลังงาน เพื่อให้เหลือขยะที่ต้องกำจัดให้น้อยที่สุด

สำหรับการจัดการขยะพลาสติกเพื่อ “ก้าวสู่การจัดการพลาสติกที่ยั่งยืนด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน” มีเป้าหมายสำคัญ คือ

  • ปริมาณขยะพลาสติกเป้าหมายที่เข้าสู่ระบบฝังกลบขยะลดลง 100% ภายในปี 70
  • ผลิตภัณฑ์พลาสติกเป้าหมายเข้าสู่ระบบรีไซเคิล 100% ภายในปี 70
  • ลดปริมาณขยะพลาสติกที่มีโอกาสหลุดรอดลงสู่ทะเล 50% ภายในปี 70
  • มีเครื่องมือบริหารจัดการขยะพลาสติก10 ประเภทตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ที่มาข้อมูล