Search
Close this search box.

อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี Kick – off กิจกรรมทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อมุ่งลดฝุ่น PM 2.5

share to:

Facebook
Twitter

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วย เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี, เกษตรอำเภอบ้านสร้าง, ฝ่ายปกครองท้องที่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ณ วัดทวีชลขันธ์ ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี มีภาคประชาชน โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก

โดยกิจกรรมในวันนี้ เกิดขึ้นจากความตั้งใจ และความร่วมมือกันระหว่างอำเภอบ้านสร้าง และสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องการจะสร้างสังคมที่มีสภาพอากาศที่ปลอดภัย ลดปริมาณการเผาที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5 ด้วยการรณรงค์สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร และสร้างทางเลือก แนวทาง รวมถึงสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และองค์ความรู้ต่างๆ ที่จะใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อทดแทนการเผา

ซึ่งกิจกรรมภายในวันนี้ ได้มีการแบ่งปันองค์ความรู้ และพาเกษตรกรเรียนรู้เชิงปฏิบัติตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฐานสาธิตและฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าวแบบไม่พลิกกลับกอง พร้อมให้การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นให้กับเกษตรกร และผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

นายอำเภอบ้านสร้างกล่าวว่า ด้วยวิถีชีวิตของพี่น้องเกษตรกรบ้านสร้าง ที่หล่อเลี้ยงชีพด้วยการทำเกษตร โดยเฉพาะการทำนา ดังนั้น กิจกรรมในวันนี้จึงนับเป็นกิจกรรมที่ช่วยตอบโจทย์ทั้งเป้าหมาย SDGs และการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG ที่มุ่งให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ และทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไปพร้อมๆ กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุล เกิดความยั่งยืน

โดยนายอำเภอบ้านสร้างยังกล่าวต่อไปว่า ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับในวันนี้ไปปรับใช้ ต่อยอด เพื่อร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรให้เกิดขึ้นในอำเภอบ้านสร้าง อีกทั้งยังช่วยสร้างรายได้ และความมั่นคงให้กับเกษตรกรได้อีกด้วย

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230315193433448