Search
Close this search box.

ภาคเอกชน ให้ความเชื่อมั่นนโยบาย BCG ของรัฐบาลที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนของไทย

share to:

Facebook
Twitter

ภาคเอกชน ให้ความเชื่อมั่นนโยบาย BCG ของรัฐบาลที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนของไทย พร้อมสานต่อร่วมมือ ยกระดับเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ สร้างการเติบโตแบบทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีภาคเอกชน 3 สถาบัน ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เห็นด้วยกับการดำเนินเศรษฐกิจตามทิศทางเพื่อความยั่งยืน พร้อมร่วมมือรัฐบาล สานต่อและขับเคลื่อนนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยย้ำการสนับสนุนโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอย่างรอบด้าน รัฐบาลมุ่งยกระดับและเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ สร้างการเติบโตแบบทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม มุ่งสู่เป้าหมายพัฒนาให้ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูง ซึ่งภาคอุตสาหกรรมใหม่ๆ ของไทยมีความเข้มแข็ง และตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก