Search
Close this search box.

กรมการข้าว ชูการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model สร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกร

share to:

Facebook
Twitter

 

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยหลังลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพบปะหารือกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่กว่า 30 ศูนย์ ที่ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวนครสวรรค์ ว่า

การลงพื้นที่หารือในครั้งนี้ เป็นการพบปะพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อรับทราบถึงข้อมูลการดำเนินงานและรับฟังถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกษตรกรกำลังประสบ พร้อมแนะแนวทางการแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเชิญชวนให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวรักษ์โลกตามแบบ BCG Model ที่เป็นการทำนาแบบประณีต เลิกใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี และยาฆ่าแมลง ทำให้ได้ข้าวที่ดีมีคุณภาพ ปลอดสารพิษ ดีต่อสุขภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดก๊าซมีเทนที่มีผลกระทบในเรื่องของภาวะโลกร้อน และสร้างคาร์บอนเครดิตให้ชาวนานำไปสร้างรายได้เสริมต่อไป

กรมการข้าว จะเข้าสนับสนุนในเรื่องเครื่องจักร เช่น เครื่องอบข้าว เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องอัดฟางข้าว รวมไปถึงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ที่พี่น้องศูนย์ข้าวชุมชนต้องการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มากขึ้น อีกทั้งสนับสนุนด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว การดูแลรักษา ตลอดจนการลดต้นทุนการผลิต เราจึงต้องเร่งเข้ามาสร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกร ต้องคิดใหม่ทำให้ ช่วยกันปฏิรูปการทำนาแบบยั่งยืน

 

ที่มาข้อมูล/รูปภาพ : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230422203425432