Search
Close this search box.

มอ. วิจัย ยกระดับยางพารา สร้างสินค้าจากหวายเทียม วัสดุยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก หน่วยราชการ พร้อมหนุน สร้างรายได้ กลุ่มเปราะบางในพื้นที่

share to:

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.66 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดการประชุมเสนอแนวทางงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาวัสดุยางธรรมชาติ เทอร์โมพาสติก ตามแนวทางเศรษฐกิจใหม่ BCG (หวายเทียม) โดยมี นายวิสันต์ ประเสริฐศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ เป็นประธานการประชุม โดยงานวิจัยดังกล่าว ดำเนินการภายหลัง ศอ.บต. ร่วมกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) หนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นไปยังกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีงานวิจัย 3 ผลงาน ที่พร้อมนำร่องในการใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ งานวิจัยการพัฒนาวัสดุยางธรรมชาติฯ ก็เป็นหนึ่งในงานวิจัยที่จะนำไปพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ในครั้งนี้ด้วย

ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวถึงงานวิจัยดังกล่าวว่า การวิจัยครั้งนี้ สืบเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอาชีพเป็นเกษตรกรสวนยางพารา จึงดำเนินการวิจัยเพื่อยกระดับยางพารา ให้สามารถแปรรูป สร้างมูลค่า เพิ่มรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้มีความมั่นคงทางด้านรายได้ โดยทางทีมวิจัยได้จัดทำงานวิจัยเป็นเส้นหวายเทียม จากยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก เพื่อลดการใช้พลาสติก ซึ่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลในปัจจุบัน โดยขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้มีการแปรรูปหวายเทียมจากยาง สานเป็นกระเป๋าแฟชั่น และสินค้าอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์ตลาดสินค้าแฟชั่นภายในประเทศ พร้อมขยายเป็นอาชีพแก่กลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่ ให้มีรายได้ที่ยั่งยืนในอนาคต

สำหรับยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก เป็นนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวคิดในการลดปัญหาพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล ลดการใช้ขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ขยะจากบรรจุภัณฑ์อาหารและสินค้าบริโภคซึ่งมีการใช้งานมากขึ้นในปัจจุบัน โดยยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก สามารถแปรรูปได้ง่ายและเร็ว สามารถอัดรูปเป็นสินค้าต่างๆได้อย่างหลากหลาย

ด้านผู้แทน ศอ.บต. และผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบซูม ต่างหนุน นำหวายเทียมจากยางพาราสร้างอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ปกครองของเด็กพิการในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการของศอ.บต. ภายใต้การขับเคลื่อนงานตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230329211457090