Search
Close this search box.

ด่วนเช็ก ระเบียบกรมปศุสัตว์ การขอรับและออกใบรับรองฟาร์มปศุสัตว์เศรษฐกิจ BCG model พ.ศ.๒๕๖๖ ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว

share to:

Facebook
Twitter

ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๑ เล่ม ๑๔ ตอนพิเศษ ๓๐๕ ง ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เผยแพร่ ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มปศุสัตว์เศรษฐกิจ BCG model พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อพัฒนาระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ยั่งยืน รักษา และฟื้นฟูฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้หลักเศรษฐกิจ BCG model มาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขับเคลื่อนภาคปศุสัตว์

โดยมีเป้าหมาย คือ การผลิตสินค้าปศุสัตว์อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้อาหารที่ปลอดภัยและมีปริมาณเพียงพอสำหรับบริโภคภายในประเทศ และยกระดับมาตรฐานสินค้าให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

ดังนั้น เพื่อให้การรับรองฟาร์มปศุสัตว์เศรษฐกิจ BCG model เป็นไปตามหลักวิชาการและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มปศุสัตว์เศรษฐกิจ BCG model พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ทั้งนี้ ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มปศุสัตว์เศรษฐกิจ BCG model พ.ศ. ๒๕๖๖ มี ๘ หมวด ๔๖ ข้อ รวม ๑๒ หน้า..รายละเอียดเช็กที่นี่

ที่มาภาพ/ข้อมูล :  https://www.agrinewsthai.com/domestic-animal/101476

บทความที่เกี่ยวข้อง