Search
Close this search box.

โครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม (โครงการ RGF5)

share to:

Facebook
Twitter

โครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม (Research and Invention for Thai Innovation List Gap Fund) ประจำปีงบประมาณ 2564 หรือโครงการ RGF5

เปิดรับข้อเสนอโครงการ รอบที่ 2 ถึงวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

ตามที่ สวทช. ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง โครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม

ขอเรียนเชิญนักวิจัยที่มีความร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งมีความสนใจขอรับการถ่ายทอดงานวิจัย หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของรัฐ ในช่วงการวิจัยต่อยอดผลงานที่มีต้นแบบระดับภาคสนาม (Field Prototype) หรือมีความพร้อมสำหรับการขยายผลไปสู่ผลิตภัณฑ์/บริการในระดับอุตสาหกรรม ร่วมส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อรับทุนสนับสนุนสูงสุด 2 ล้านบาท

โดยมุ่งเน้นกลุ่ม BCG (Bio/Circular/green)
1.โครงการที่เกี่ยวข้องกับการต้านภัยแล้ง
2.โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

เริ่มรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง ถึงวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 71687,71386,71389 หรือ
Email: rgf@nstda.or.th
อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nstda.or.th/home/services_post/research-gap-fund-2021/