Search
Close this search box.

กรมการข้าว สรุปความก้าวหน้าโครงการ BCG Model ย้ำยึดหลักการตามระเบียบและถูกต้อง

share to:

Facebook
Twitter

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้กรมการข้าว ดำเนินโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model โดยมีเป้าหมายศูนย์ข้าวชุมชน 292 ศูนย์ วงเงิน 874.832 ล้านบาท ซึ่งในการอนุมัติกรอบวงเงินดังกล่าว เป็นการอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณตามแผนความต้องการของศูนย์ข้าวชุมชน (ตามเกณฑ์ราคา) แต่เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ศูนย์ข้าวชุมชนจะต้องดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเครื่องจักรกลการเกษตรและวัสดุเกษตร ให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model และตรวจสอบได้

นอกจากนั้น การอนุมัติกรอบวงเงิน จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการส่งเสริมสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตให้กลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวโดยการทำนาแบบประณีต หรือการใช้ระบบชีวมวล ชีวภาพและจุลินทรีย์ ที่ปราศจากการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและปุ๋ยเคมี รวมทั้งการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร

ซึ่งกรมการข้าวได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 552,643,361 บาท ให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชน 212 ศูนย์ เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรและวัสดุเกษตร ตามแผนความต้องการและใช้ในการลดต้นทุนการผลิตข้าวเรียบร้อยแล้ว โดยศูนย์ข้าวชุมชนจำนวน 1 ศูนย์ ไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติและมีศูนย์ข้าวชุมชนเป้าหมายจำนวน 79 ศูนย์ที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231103194832915