Search
Close this search box.

กรมการข้าว ชูข้าวรักษ์โลกบางระกำโมเดล เร่งส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์และสาหร่ายแกมเขียว ปลูกข้าว ลดสารเคมี เพิ่มผลผลิต

share to:

Facebook
Twitter

นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่นำเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกข้าว แปลงนาทดสอบจุลินทรีย์ เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี เป็นการส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ ในรูปแบบเศรษฐกิจ BCG คือ ใช้ตลาดนำการเพาะปลูก โดยสำหรับพื้นที่บางระกำโมเดล จังหวัดพิษณุโลกนั้นได้มีการปลูกข้าวโดยใช้หลัก BCG MODEL มาใช้ ซึ่งกรมการข้าวได้มีการส่งเสริมให้มีการใช้จุลินทรีย์ ในการปลูกข้าว ที่จะเข้ามาช่วยในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร และการปลูกข้าวตามโครงการข้าวรักษ์โลก จะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งและประสิทธิภาพในการผลิตข้าวให้กับชาวนา

โดยแนะนำให้กลุ่มชาวนาหันมาทำนาประณีต ด้วยวิธีการปักดำ หรือเครื่องปักดำ จะได้ผลผลิตที่ดีกว่าการทำนาหว่าน พร้อมจัดการระบบชลประทาน เพื่อรองรับการส่งน้ำในการทำนา ด้วยวิธีเปียกสลับแห้ง อีกทั้งยังแนะนำให้นำสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ซึ่งเป็นสาหร่ายที่สามารถตรึงไนโตรเจนได้เหมือนแบคทีเรีย ทำให้เพิ่มปุ๋ยไนโตรเจนในนาข้าว เสริมจุลินทรีย์ในนาข้าวมาใช้ และยังมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี สร้างศรีภิรมย์โมเดล เป็นต้นแบบ จังหวัดพิษณุโลก นอกจากนั้นในอนาคตข้างหน้าจะขยายผลโครงการข้าวรักษ์โลก ให้กว้างขวางในจังหวัดพิษณุโลกต่อไป

 

ที่มาข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230307093856734