Search
Close this search box.

มทร.ล้านนา พร้อมเป็นเจ้าภาพ “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566”

share to:

Facebook
Twitter

มทร.ล้านนา พร้อมเป็นเจ้าภาพ “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566” ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกันจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023)” ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG”

โดยมี นายจำลักษณ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน ณ ห้องประชุมซอมพอ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำหรับมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023)” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริม การวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น การถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสู่ภาคประชาสังคม

เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมและกิจกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และผลักดันไปสู่การใช้ ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, นิทรรศการการวิจัยของหน่วยงาน/นักวิจัยในพื้นที่/เครือข่ายการวิจัยในภูมิภาค, นิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ, พื้นที่ให้คำปรึกษาความรู้จากงานวิจัย ตลาดนัดผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา, การประกวดนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวและภูมิปัญญาล้านนา ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG, การนำเสนอผลงานวิจัย “การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” 6 กลุ่มเรื่อง, เทคโนโลยีนวัตกรรม ด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์, เทคโนโลยีนวัตกรรม ด้านการเกษตรและอาหาร, เทคโนโลยีนวัตกรรม ด้านพลังงาน เป็นต้น

 

ที่มาข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221221215949520