Search
Close this search box.

มทร.ล้านนา เปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566” เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน

share to:

Facebook
Twitter

มทร.ล้านนา เปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566” อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงาน“มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023)” ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พลังงาน อว.กับการพัฒนาภาค พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ เวทีกลาง ห้องประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำปาง ผู้ประกอบการและประชาชนที่มาร่วมงาน ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ เพื่อขยายผลการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับพื้นที่ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม สร้างแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นให้กับบุคลากรจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้นำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาหรือสร้างสรรค์ พร้อมต่อยอด ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และเพื่อให้หน่วยงานที่ปรึกษาที่มีความพร้อมและเหมาะสมในการจัดงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ในภูมิภาค

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, นิทรรศการการวิจัยของหน่วยงาน/นักวิจัยในพื้นที่/เครือข่ายการวิจัยในภูมิภาค, พื้นที่ให้คำปรึกษาความรู้จากงานวิจัย ตลาดนัดผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา, การประกวดนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวและภูมิปัญญาล้านนา ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG, การนำเสนอผลงานวิจัย “การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” 6 กลุ่มเรื่อง, เทคโนโลยีนวัตกรรม ด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์, เทคโนโลยีนวัตกรรม ด้านการเกษตรและอาหาร, เทคโนโลยีนวัตกรรม ด้านพลังงาน วัสดุ และสิ่งแวดล้อม, ยกระดับการท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้างสรรค์และภูมิปัญญาล้านนา, งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน งานวิจัยรับใช้สังคม และการอนุรักษ์ทรัพยากรไทยเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตลาดนัด U2T for BCG ตลาดนัดคลินิกเทคโนโลยี และสินค้าโอทอปมากมาย

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230106140052673