Search
Close this search box.

มทร.ศรีวิชัย มุ่งสร้างงานวิจัย หวังให้นักวิจัยนำเอาองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

share to:

Facebook
Twitter

ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและส่งเสริมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือสังคม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย เพื่อตอบโจทย์หมุดหมายของประเทศ ณ ห้องประชุมศรีวิศวะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวเปิดงาน และ ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เป็นผู้กล่าวรายงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งสร้างงานวิจัยที่มีการผสมผสานองค์ความรู้ในศาสตร์หลากหลายแขนงเพื่อสรรสร้างนวัตกรรม อนุรักษ์และสืบทอดมรดกวัฒนธรรมสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตามหมุดหมายการพัฒนาประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง ภายใต้ BCG Model (Bio – Circular- Green Economy) ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566-2570

ปัจจุบันการดำเนินการขับเคลื่อนด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้ปรับตัวให้ตามกระแสและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของระบบบริหารงานวิจัยระดับประเทศเรื่อยมา จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน นอกจากนี้การดำเนินงานวิจัยไม่เพียงแต่ทำให้แล้วเสร็จเพียงการปิดเล่ม แต่มหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญในการนำผลงานไปเผยแพร่สู่สาธารณชน มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยมหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในด้านการเข้าใจด้านแหล่งทุนวิจัยต่างๆ การเข้าใจเทรนด์การของบประมาณการวิจัยในรูปแบบใหม่ การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อการพิชิตทุนจากแหล่งทุนภายนอก การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ระดับสากลเพิ่มขึ้น และตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถเป็นนักจัดการบริหารแผนงาน หรือโครงการวิจัยอย่างมีคุณภาพสามารถสร้างผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติได้ในอนาคต โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างโจทย์การวิจัยให้ตอบโจทย์ต่อการใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงตอบโจทย์ด้านแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

นอกจากนั้นการจัดการในครั้งนี้ จะมีพิธีการมอบรางวัลเพชรศรีวิชัยเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น โดยเป็นการสำรวจข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560- 2565 เป็นผลงานที่แล้วเสร็จและถูกนำไปถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคม หรือเชิงพาณิชย์ สามารถแสดงให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ต่อสาธารณชน ประกอบไปด้วยผลงาน ด้านการได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย นักวิจัยที่มีค่า H-index สูงสุด นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น นักประดิษฐ์คิดค้น อีกด้วย

การจัดกิจกรรมในวันนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีความมุ่งมั่นในการให้ความรู้กับนักวิจัยตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำโดยมุ่งหวังให้นักวิจัยนำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดและการมองเห็นแบบอย่างความสำเร็จในรูปแบบต่างๆ ไปปรับใช้และสามารถนำไปพัฒนางานวิจัยของท่านให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

 

ที่มาข้อมูล/รูปภาพ : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230426233812550