Search
Close this search box.

สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพประธานศูนย์เครือข่ายฯ ภายใต้โครงการ “ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) รุ่นที่ 1”

share to:

Facebook
Twitter

สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพประธานศูนย์เครือข่ายฯ ภายใต้โครงการ “ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) รุ่นที่ 1” เพื่อผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงนวัตกรรมด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

นายชาญณรงค์ วิรุณสาร เกษตรจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย “โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) รุ่นที่ 1” หลักสูตรการขยายพันธุ์พืชเบื้องต้น ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสานคลองบุโล๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

โดยการอบรมพัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. เพื่อพัฒนาศักยภาพของประธานศูนย์เครือข่าย ในประเด็นการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (BCG Economy Model) และการเชื่อมโยงการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมการเกษตร จากศูนย์ AIC (Agritech and Innovation Center) ถ่ายทอดสู่เกษตรกรตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และบุคคลเป้าหมาย คือ ประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. จำนวน 35 ราย

ซึ่งหลักสูตรการขยายพันธุ์พืชเบื้องต้น มีนายนัฐศักดิ์ เตาวะโต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา เป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในการขยายพันธุ์พืชแบบต่าง ๆ ได้แก่ การเพาะเมล็ด การเสียบยอด การตอนกิ่ง และการปักชำ

ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร คือการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ โดยการพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย เชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์ AIC แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน เครือข่ายแปลงใหญ่ YSF เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ต่อไป

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230621103905672