Search
Close this search box.

ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟรีสัมมนา เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งแห่งอนาคตและระบบนิเวศธุรกิจ

share to:

Facebook
Twitter

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ การพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งแห่งอนาคตและระบบนิเวศธุรกิจ The Development of Future Mobility Industry and Business Ecosystem ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 งานการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 19 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ปัจจุบันภาครัฐได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งแห่งอนาคต (Future Mobility) ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-zero Emission) ในปี 2050 และ 2065 ตามลำดับ ประกอบกับนโยบาย 30@30 ของภาครัฐที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน และส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า โดยกำหนดเป้าหมายให้มีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ 30 ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปี 2030 นอกจากนี้ ภาครัฐยังได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในจังหวัดสำคัญทั่วประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติสำคัญ 7 ด้าน ที่รวมถึงมิติด้านการเดินทางและการขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐดังกล่าว สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จึงได้จัดการเสวนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งแห่งอนาคตและระบบนิเวศธุรกิจ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้แทนจากหน่วยงานและองค์การในภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและธุรกิจการขนส่งแห่งอนาคต

ในการเสวนาครั้งนี้จะนำเสนอแนวทางการพัฒนาการพัฒนาธุรกิจการขนส่งแห่งอนาคตที่เชื่อมโยงกับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก (รถสามล้อไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า) จากผู้มีประสบการณ์ทั้งจากฝั่งผู้ต้องการใช้งาน และฝั่งผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีและทดสอบ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและออกฎระเบียบควบคุม เพื่อให้เกิดการสร้างระบบนิเวศและห่วงโซ่การผลิตของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ยั่งยืนต่อไป รวมถึงมีพิธีเปิดตัวยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบผลงานจากโครงการวิจัย “รถไฟฟ้าสามล้อที่มีระบบขับเคลื่อนอิสระสองล้อหลังและระบบรักษาเสถียรภาพการขับขี่” ที่ดำเนินการโดยเอ็มเทค สวทช. ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

ข้อมูลเพิ่มเติม/กำหนดการ/ลงทะเบียนจองที่นั่ง : https://www.nstda.or.th/nac/2024/seminar/nac-32/