Search
Close this search box.

พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี จัดจำหน่ายสินค้า LOCAL BCG รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม

share to:

Facebook
Twitter

นางสาวจรรยวรรธน์ อ้วนตา พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า LOCAL BCG ของจังหวัดสิงห์บุรี รักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณข้างศาลกลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังใหม่ ส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้า BCG เกษตรแปรรูป หัตถกรรมท้องถิ่น อัตลักษณ์ นวัตกรรม และผักปลอดสารพิษ เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการ รณรงค์เลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ผู้ประกอบการมีรายได้สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล

สินค้า Local BCG หมายถึงสินค้าที่มีคุณภาพ ดีต่อผู้บริโภค ดีต่อผู้ผลิตและดีต่อสิ่งแวดล้อม เป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ยกระดับเพิ่มมูลค่าให้สินค้าท้องถิ่นกลายเป็นสินค้าที่มีศักยภาพแข่งขันในตลาดได้ กระทรวงพาณิชย์เล็งเห็นโอกาสในการขยายตลาดสินค้า Local BCGรวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้บริโภคเห็นถึงความสำคัญในการบริโภคสินค้าที่รักษ์โลกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231020145942623