Search
Close this search box.

จังหวัดศรีสะเกษจับมือภาคเอกชนเดินหน้ารณรงค์เกษตรปลอดการเผา Zero Burn ในพื้นที่อำเภอยางชุมน้อย

share to:

Facebook
Twitter

ที่บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นพื้นที่แดนคนขยัน หมั่นทำกิน ถิ่นหอมแดง แหล่งกระเทียมโทน นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมเกษตรปลอดการเผา Zero Burn โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือของจังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และ อำเภอยางชุมน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้ชาวอำเภอยางชุมน้อยทั้ง 7 ตำบล 80 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ตำบลยางชุมน้อย ตำบลลิ้นฟ้า ตำบลคอนกาม ตำบลโนนคูณ ตำบลกุดเมืองฮาม ตำบลบึงบอน และ ตำบลยางชุมใหญ่ มีพื้นที่รวม 240,000.- ไร่ มีพื้นที่ทำการเกษตรไม่น้อยกว่า 141000.- ไร่ ที่สำคัญ เป็นผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร 8,590.- ครัวเรือน พืชส่วนใหญ่ที่ปลูก จะเป็นข้าวหอมมะลิเกือบ 100,000.-ไร่ หอมแดงกว่า 11,000.-ไร่ กระเทียมเกือบ 1,000.-ไร่ และ พริกอีกกว่า 700 ไร่ ได้หันมาทำเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง โดยงดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร แต่มาทำการไถกลบและหว่านปุ๋ยพืชสดเพิ่มธาตุอาหารในดินแทนการใช้สารเคมี

นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษได้รณรงค์งดเผาตอซังและไถกลบเพื่อหว่านปุ๋ยพืชสด คาดว่าทั้ง 22 อำเภอ มีพื้นที่การไถกลบตอซังและหว่านปุ๋ยพืชสดไม่น้อยกว่า 1 ล้านไร่ ที่สำคัญ เกษตรกรต่างตระหนักและให้ความสนใจในการทำเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ตามนโนบาย BCG เกษตรเพื่อสิ่งสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งจากการประเมินในเบื้องต้นพบว่า การไถกลบตอซังและหว่านปุ๋ยพืชสด ช่วยลดค่าปุ๋ยเคมีได้ไม่น้อยว่า 217 บาท/ไร่ โดยเทียบค่าปุ๋ยเคมีที่กระสอบล่ะ 700 บาท