Search
Close this search box.

ประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระเกษตรบูรณาการ ด้านปศุสัตว์เศรษฐกิจ โคเนื้อ ไก่พื้นเมือง

share to:

Facebook
Twitter

ที่ห้องประชุมศูนย์สาระสนเทศการพัฒนาโคเนื้อ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระเกษตรบูรณาการ : ปศุสัตว์เศรษฐกิจ โคเนื้อ ไก่พื้นเมือง

โดยประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรบูรณาการ : ปศุสัตว์เศรษฐกิจ โคเนื้อ ไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 1/2566 มีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. การติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนาโคเนื้อ และไก่พื้นเมืองศรีสะเกษ ปี 2566
2. สถานการณ์โคเนื้อ และไก่พื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ , BCG โคเนื้อ ไก่พื้นเมืองศรีสะเกษ มาตรฐาน , GFM , สุขภาพสัตว์ , และการผสมเทียม
3. การติดตามภารกิจงานด้านสุขภาพโคเนื้อ ไก่พื้นเมือง , GFM , สถานการณ์การเคลื่อนย้ายโคเนื้อ ไก่พื้นเมืองภายในจังหวัด/ต่างจังหวัด
4. การติดตามภารกิจงานด้านโรงฆ่าสัตว์(โคเนื้อ,ไก่พื้นเมือง) , การรับรองฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง (โคเนื้อ,ไก่พื้นเมือง) , GAP โคเนื้อ ไก่พื้นเมืองศรีสะเกษ
5. การติดตามการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก Lumpy Skin disease และการฉีดวัคซีนรณรงค์สุขภาพสัตว์
6. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแบบครบวงจร “การจัดงานมหกรรมโคเนื้อ “Sisaket Premium Beef Festival”
7. กำหนดการลงพื้นที่ติดตามงานวาระจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรบูรณาการ : ปศุสัตว์เศรษฐกิจ โคเนื้อ ไก่พื้นเมือง ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อต้นน้ำ บ้านสะงำ ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์จังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์การพัฒนาเกษตรภูสิงห์ฯ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายชิดชัย จิณะแสน ประธาน ศพก.จังหวัด ผู้อำนวยการ ธกส. ศรีสะเกษ รองประธานหอการค้าจังหวัด ผู้แทนประธานโคเนื้อดอกลำดวน วิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรบูรณาการ : ปศุสัตว์เศรษฐกิจ โคเนื้อ ไก่พื้นเมือง และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

 

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230216185353949