Search
Close this search box.

โครงการโรงเรือนอัจฉริยะ ภายใต้โครงการนำร่องตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

share to:

Facebook
Twitter

 

โรงเรือนอัจฉริยะ “Smart Farm” หรือ “เกษตรอัจฉริยะ” คือ การทำการเกษตรที่นำระบบ Smart IOT (Internet of Things) เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการดูแลการเพาะปลูก รวมไปถึงกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ แบบในร่ม/ระบบปิด ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG นำไปสู่การเกษตรเชิงธุรกิจ ด้วยการผสมผสานศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร กับศาสตร์ทางวิศวกรรมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานเข้ากับงานด้านการเกษตร

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : อ่านทั้งหมดได้ที่ https://www.banmuang.co.th/news/politic/378224