Search
Close this search box.

“Smart Visa” ขยาย 18 กลุ่มเป้าหมาย ดึงนักลงทุน ผู้ประกอบการเพิ่ม

share to:

Facebook
Twitter

ครม. ขยายการให้ Smart Visa สำหรับผู้มีศักยภาพสูง ครอบคลุม 18 อุตสาหกรรมเป้าหมาย มุ่งดึงดูดผู้มีทักษะสูงและนักลงทุน เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้

คณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

สาระสำคัญ เป็นการปรับปรุงอุตสาหกรรมเป้าหมายสำหรับให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูงและผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น มีสิทธิขออนุญาตเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa) จากเดิม 13 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็น 18 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เพิ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ (National Defense Industry) อุตสาหกรรมที่สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยตรงและมีนัยยะสำคัญ เช่น การผลิตเชื้อเพลิงจากขยะการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เป็นต้น (Industries that facilitate the Circular Economy directly and significantly e.g. fuel production from waste,water resources management, etc) อุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ (Aviation and Aerospace Industry) การบริหารเทคโนโลยี นวัตกรรมและ Startup Ecosystem (Technology Innovation and Startup Ecosystem Management) การพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย (Targeted Technology Development ) ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Center -IBC)

 

ที่มาข้อมูล : http://www.realnewsthailand.net/article/27731/