Search
Close this search box.

ชาวสงขลา ร่วมปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 10 ล้านตัว ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันสิ่งแวดล้อมโลก

share to:

Facebook
Twitter

ชาวสงขลา ร่วมปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 10 ล้านตัว ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันสิ่งแวดล้อมโลก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันนี้ (28 มิ.ย.66) นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการ จ.สงขลา ประธานในกิจกรรม พื้นที่ต้นแบบจังหวัดสงขลา “พื้นที่เกาะยอ” ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตแนวใหม่ ตามแนวทางขับเคลื่อนความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566

เพื่อเฉลินพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ วัดโคกเปี้ยว ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์ กุ้ง ปู ปลา จำนวน 10 ล้านตัว และปลูกต้นไม้ รอบเกาะยอ จำนวน 400 ต้น

นายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สงขลา กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมให้สัตว์น้ำได้เจริญเติบโต แพร่ขยายพันธุ์เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งประกอบอาชีพประมง เป็นแหล่งอาหารของชุมชน นำไปสู่ความมั่นคงทางด้านอาหารที่ยั่งยืน หนุนเสริมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบจัวหวัดสงขลา “พื้นที่เกาะยอ” ภายใต้โครงการ BCG Model ตามภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้นอกเขตป่า เตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230628153607002