Search
Close this search box.

จังหวัดสิงห์บุรี สมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก ออกรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรักษ์โลก BCG Model ของรัฐบาล

share to:

Facebook
Twitter

สมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก โดย น.ท.ดร.ภณ ทัพพินท์กร นายกสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลกและ นายสานิตย์ จิตต์นุพงษ์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก ตรวจเยี่ยมโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model ของรัฐบาล ณ แปลงนานางออกมสิน กุลรัตน์ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลกได้พบปะรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ร่วมโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model และแนะนำช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ตั้งแต่ปลูกจนถึงการขายข้าว ทำนาแบบ เลิกใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี ยาฆ่าแมลง ทำให้ได้ข้าวที่ดีมีคุณภาพ ปลอดสารพิษ ดีต่อสุขภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมแนะนำให้ใช้จุลินทรีย์และสาหร่ายแกมเขียวมาผสมผสานในการเพาะปลูกเพื่อลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง มาถ่ายทอดให้กับชาวนา

ซึ่งการทำนาแบบเปียกสลับแห้งนั้นจะช่วยลดก๊าซมีเทนในดินที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ที่เป็นการตระหนักถึงความสำคัญของการรณรงค์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดภาวะโลกร้อน เน้นย้ำการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสร้างคาร์บอนเครดิตให้ชาวนานำไปสร้างรายได้เสริม แต่ชาวนายังขาดความรู้จากการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย จึงต้องเสนอแนะนำนักวิชาการด้านการเกษตรมาให้คำปรึกษาการเพาะปลูก ข้าวรักษ์โลก BCG Model ปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพของตัวเองและลูกหลาน ที่จะทำนารักษ์โลกได้อย่างยั่งยืนสืบไป

 

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230927144549908