Search
Close this search box.

สถิติจังหวัดจันทบุรีประชุมการพัฒนาสถิติทางการ ประเด็นโมเดล BCG

share to:

Facebook
Twitter

สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมระดมความคิดเห็น การพัฒนาสถิติทางการในระดับพื้นที่ภายใต้โครงการบูรณาการสถิติทางการเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาสถิติทางการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นโมเดลเศรษฐกิจ BCG ครั้งที่ 3 ในจังหวัดนำร่องจันทบุรี

วันนี้ (10 พ.ค. 66) ที่โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท อ.เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับนางปิยนุช พุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ การประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาสถิติทางการในระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการบูรณาการสถิติทางการเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาสถิติทางการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นโมเดลเศรษฐกิจ BCG ครั้งที่ 3 ในวันนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายสำคัญของรัฐบาล นั่นคือ การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดจากจุดแข็งของประเทศไทย มีกลไกระดับชาติคือคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

วาระสำคัญในการประชุมดังกล่าว คือ การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนนโยบายฯ ร่วมกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ ซึ่งได้มีการดำเนินงานในภาพรวมของประเทศในการจัดทำข้อมูลสถิติที่นำไปสู่การคำนวณตัวชี้วัดเศรษฐกิจ BCG 14 ตัวชี้วัดภาพ รวมถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในระดับพื้นที่ใน 5 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดขอนแก่น จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดพัทลุง

 

ที่มาข้อมูล/ภาพ : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230510134850349