Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) จังหวัดชัยนาท

share to:

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมี นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของจังหวัดชัยนาทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของกรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสหประชาชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท จึงมีบัญชาให้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดชัยนาท และคณะทำงาน Change for good จังหวัดชัยนาท และได้มอบนโยบายให้ทุกคณะฯ ขับเคลื่อนการดำเนินการจัดประชุม หาข้อสรุปแนวทางการดำเนินการ กำหนดเป้าหมายการพัฒนา และระดมสรรพกำลังจากทุกภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนการดำเนินการ เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และก่อประโยชน์เเก่ประชาชนชาวจังหวัดชัยนาทอย่างยั่งยืน

โดยมีการหยิบยกประเด็นที่น่าสนใจจากหน่วยงานต่างๆ มาแลกเปลี่ยนเพื่อขยายผลและต่อยอดแนวคิด ยกตัวอย่างเช่น โครงการเกษตรแปลงใหญ่อย่างยั่งยืน BCG Model , การผลิตพลังงานชีวมวล Biomass , และ โครงการชัยนาทเมืองสมุนไพร เป็นต้น

ซึ่งการประชุมในวันนี้ กำหนดการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย และจัดอาหารว่างเป็นเมนูขนมไทยห่อด้วยวัสดุธรรมชาติหลากชนิด และน้ำสมุนไพรไทยจากวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดชัยนาท อีกทั้ง รณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำแก้วน้ำส่วนตัวมาใช้ เพื่อเป็นตัวอย่างของแนวคิดและปลูกจิตสำนึกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมต่อไป

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221230231403884