Search
Close this search box.

เกษตรสุรินทร์ ขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model ด้วยการใช้เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง

share to:

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร หลักสูตร เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ภายใต้การขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ณ บริษัทซีวายวายโกลบอล จำกัด ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

พร้อมด้วยนางสาวสร้อยเพชร ตันติรัตนานนท์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ และนายชิตะภัทร โพธิ์แสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับนายธวัชชัย ดีลาศ เกษตรอำเภอกาบเชิง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ เจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ และบริษัทซีวายวายโกลบอล จำกัด ที่ร่วมขับเคลื่อนงานโครงการนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการผลิตมันสำปะหลังให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิทยาศาสตร์มาใช้ในการขับเคลื่อน

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230322201720807