Search
Close this search box.

มทร.สุรินทร์ ร่วมกับ อบต.หนองขวาว บูรณาการจัดโครงการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชุมชนร่วมสมัย และการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์จากรังไหม-ใบหม่อน

share to:

Facebook
Twitter

ที่บริเวณ อบต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ โดยสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชุมชนร่วมสมัย และการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์จากรังไหม-ใบหม่อน เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ บูรณาการการเรียนการสอนจากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุรินทร์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมทั้งบูรณาการการจัดฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอก

นอกจากนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาว ได้ขอความร่วมมือในการบูรณาการร่วมกันตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา โดยมี ดร.ศิวธิดา ภูมิวรมุนี อาจารย์สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสรสาสน์ สีเพ็ง อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายสุเทพ ดอกจันทร์ นายก อบต.หนองขวาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมโครงการ

ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าว ดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นที่ปรึกษาชุมชน เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกพื้นที่ ด้วยการมุ่งบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคมรวมถึงทำนุบำรุงศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยคณาจารย์และนักศึกษาได้เข้ามาดำเนินโครงการในพื้นที่ตำบลหนองขวาวหลายโครงการได้แก่โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฏิจ BCG โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก “รังไหม-ใบหม่อน” เพื่อการขยายสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชน

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาตร์วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างทักษะองค์กรความรู้สร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังมีโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารออมสินภาค 12 ในการแปรรูปผ้าไหมเป็นของฝากของที่ระลึกอีกด้วย

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231111140445959