Search
Close this search box.

เชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผลักดันสร้างการรับรู้ “นโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG”

share to:

Facebook
Twitter

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะเลขาคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้ต่อการประชาสัมพันธ์ “นโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” ของผู้มีส่วนได้เสียและผู้รับบริการ สำหรับนำไปใช้ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด เกิดกระจายโอกาส สร้างรายได้และความมั่งคั่งสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

ตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้ที่ : https://bit.ly/BCG-survey
ระยะเวลา : ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โทร. 0-2564-7000

บทความที่เกี่ยวข้อง