Search
Close this search box.

อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Village) ครัวเรือนนำร่องต้นแบบ

share to:

Facebook
Twitter

อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Village) ครัวเรือนนำร่องต้นแบบ เดินรอยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งบรรลุเป้าหมาย SDGs เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งหมู่บ้านอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.66 นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง นำทีมภาคีเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาชุมชนบ้านสร้าง, สำนักงานประมงอำเภอบ้านสร้าง, สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง, ทีมแพทย์จาก รพ.สต. ฝ่ายปกครองท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนแรงสนับสนุนจากภาคประชาชน และคณะทำงานขับเคลื่อนระดับหมู่บ้าน ร่วมกันผลักดันการพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมาย ในพื้นที่ตำบลบางกระเบา ตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน ภายใต้แนวคิด “ทำจริง เริ่มนับหนึ่งจากครัวเรือนต้นแบบ เพื่อนำร่องขยายผลทั้งหมู่บ้าน” โดยนายอำเภอบ้านสร้าง ได้วางแนวทางส่งเสริมให้ครัวเรือนเป้าหมายได้ปลูกพืชผักสวนครัว พันธุ์ไม้ผล และสมุนไพร ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้ครัวเรือนมีความสามารถที่จะพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่ายในครัวเรือน เหลือจึงแบ่งปันสู่ชุมชน และต่อยอดนำออกจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้สู้ครัวเรือน และที่สำคัญยังเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนอีกด้วย

นอกจากนี้ สมุนไพรที่เพาะปลูก นอกจากจะสามารถใช้เป็นยาพื้นบ้านรักษาโรค บำรุงร่างกายให้สมาชิกในครอบครัวได้แล้ว ยังสามารถส่งต่อให้ รพ.สต.ในพื้นที่นำไปใช้ประโยชน์ให้คนในชุมชนได้อีกด้วย ในวันนี้นอกจากนายอำเภอจะได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้ว นายอำเภอบ้านสร้างยังได้นำทีมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปรับฟังปัญหาความเดือดร้อนในแต่ละมิติ อาทิ ด้านสุขภาพ ด้านรายได้ สิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาในแต่ละมิติต่อไป อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ และส่งเสริมศักยภาพของครัวเรือนในเบื้องต้น นายอำเภอบ้านสร้างยังได้นำสิ่งของ และเครื่องอุปโภค – บริโภค ไปมอบให้ ดังนี้ 1. ชุดยังชีพจาก อบต.บางแตน จำนวน 1 ชุด 2. น้ำดื่มจากธนาคาร ธกส. สาขาบ้านสร้าง จำนวน 1 แพ็ค 3. ข้าวสาร จากมูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน จำนวน 1 กระสอบ 4. ปุ๋ยคอก จากสอนศิริ ฟาร์มควายไทย 5. เมล็ดพันธุ์ผักจากสำนักงานพัฒนาชุมชนบ้านสร้าง 6. น้ำส้มควันไม้ จากสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง “Think Global, Act local น้อมนำศาสตร์พระราชา และเป้าหมาย SDGs เป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างยั่งยืน

นายอำเภอบ้านสร้าง กล่าวว่า การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลฯ จะบูรณาการการทำงานในลักษณะภาคีเครือข่ายทั้งระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน โดยมีศาสตร์พระราชา และเป้าหมาย SDGs รวมถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG มาใช้เป็นกรอบการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด คุณภาพชีวิตของประชาชนได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230307162734906