Search
Close this search box.

นายกฯ ยินดีเยอรมนีชู “ไทย ไรซ์ นามา” เป็นต้นแบบการทำนาลดโลกร้อนที่ยั่งยืน

share to:

Facebook
Twitter

นายกฯ ยินดีเยอรมนีชู “ไทย ไรซ์ นามา” เป็นต้นแบบการทำนาลดโลกร้อนที่ยั่งยืน ผลักดันการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มรายได้เกษตรกร และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยเทคโนโลยี 4 ป.

นายกรัฐมนตรียินดีที่ไทยและเยอรมนีร่วมกันผลักดันโครงการการทำนาลดโลกร้อน พร้อมชู “ไทย ไรซ์ นามา” ต่อยอดความร่วมมือเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ เพิ่มผลผลิตและรายได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันและวางแนวทางเกษตรกรชาวนายุคใหม่ให้สามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หวังบรรลุเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยจากเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในอนาคต ตามแนวทางลดผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันเป็นวาระสำคัญของประชาคมโลก

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ ไทย ไรซ์ นามา (Thai Rice NAMA) เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทย ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก NAMA Facility เพื่อแก้ไขปัญหาความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศจากรูปแบบการทำนาดั้งเดิมที่สามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงถึง 55% ของภาคเกษตรกรรมทั้งหมดในไทยและมากเป็นอันดับ 4 ของโลก อีกทั้งการขังน้ำในนาข้าวทำให้เกิดการปล่อยก๊าซมีเทนที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 28 เท่า

จึงเป็นความท้าทายของทุกภาคส่วนในการหาแนวป้องกันและผลักดันการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของไทยให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ผ่านนโยบายการสนับสนุนทางการเงินเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนรูปแบบการทำนา อีกทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำนาสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี 4 ป. คือ

1. ปรับระดับพื้นที่นาด้วยระบบเลเซอร์ (Laser Land Leveling -LLL) คือการปรับพื้นที่นาให้เรียบสม่ำเสมอ ลดต้นทุน เพิ่มการผลิต ได้กำไรมากขึ้น
2. เปียกสลับแห้ง คือการปลูกเพื่อทำให้ต้นข้าวแข็งแรง ต้านทานโรคและแมลงได้
3. ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน คือ การนำดินเข้าห้องทดลองเพื่อหาค่าความเหมาะสมในการใช้ปุ๋ย และ
4. แปรสภาพฟางและตอซังข้าว คือ ไม่เผาแต่เน้นแปรรูป ผ่านกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ศูนย์ข้าวชุมชน และกลุ่มสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และปทุมธานี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 2.8 ล้านไร่

เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบความสำเร็จด้านการทำนายุคใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งต่อแนวคิดสู่เกษตรกรรายย่อยให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ประเทศไทยด้วยมาตรการ “3 เพิ่ม 3 ลด” คือ เพิ่มผลผลิตข้าว เพิ่มคุณภาพข้าว เพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้น้ำ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน โดยผลจากการดำเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2564 พบว่า มีเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการกว่า 25,000 คน สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าวได้กว่า 305,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

นายกรัฐมนตรีเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรไทยด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงทางผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรไปพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งพร้อมร่วมมือกับคู่ภาคีเพื่อต่อยอดความรู้ ความเชี่ยวชาญ

ที่มาข้อมูล : https://www.facebook.com/PMOCNEWS/posts/322085543438984