Search
Close this search box.

ไทยและเยอรมนี พร้อมเพิ่มพูนความร่วมมือที่มีศักยภาพร่วมกัน โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุน การพัฒนาที่ยั่งยืน

share to:

Facebook
Twitter

นายเก-ออร์ค ชมิท เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกัน พร้อมเห็นควรเร่งจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจ ช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ พลังงาน วิชาการและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด พร้อมขอให้เอกอัครราชทูตเยอรมนีฯ สนับสนุนการลงทุนของเยอรมนีในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มากขึ้น โดยเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ BCG ไทยยืนยันความพร้อมรองรับการลงทุนในทุกด้าน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ขอให้เยอรมนีช่วยผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์และปัจจัยดึงดูดให้กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป เข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น

ทั้งสองฝ่าย ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความท้าทายต่างๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน โดยนายกรัฐมนตรี เน้นย้ำว่ารัฐบาลได้วางรากฐานด้านการพัฒนาประเทศในระยะยาวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศในการรับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ด้านการเมือง เอกอัครราชทูตเยอรมนีฯ หวังว่าการเมืองไทยภายหลังเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอให้มั่นใจว่า การเมืองไทยจะดำเนินการไปตามกระบวนการประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชน

ที่มาภาพ/รูป : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230630195117699