Search
Close this search box.

เลขานุการ รมว.อว. ลงพื้นที่ จ.สกลนคร ส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ U2T for BCG

share to:

Facebook
Twitter

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุมโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า (U2T for BCG) โดยมี ผศ.ชาคริต ชาญชิดปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การจ้างงานบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ พัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG พัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Dadat (TCD) ของทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับผิดชอบ 45 ตำบล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับผิดชอบ 57 ตำบล และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รับผิดชอบ 23 ตำบล รวมทั้งสิ้น จำนวน 125 ตำบล ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้แบ่งกิจกรรมเป็นภาคเช้าและบ่าย โดยภาคเช้าเป็นการร่วมเสวนาและรับฟังประเด็นความต้องการของผู้ประกอบการ และส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า ในการหารือแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม แลกเปลี่ยนความต้องการแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG เพื่อผลักดันแผนงาน โครงการสู่การพัฒนาพื้นที่ต่อไป โดย นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสิรมธรุกิจเทคโนโลยี ในส่วนกิจกรรมช่วงบ่ายเป็นการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG (Facebook Live โดยกระทรวง อว.) โดยการจัดแสดงสินค้าออกสู่ตลาดผู้บริโภค เพื่อขยายโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและภาคบริการ โดยทั้งนี้ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. จะได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่ชุมชนและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนร่วมโครงการดังกล่าว

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า โครงการมีความเข้มแข็ง ในอนาคตไม่ว่าจะใครเข้ามาบริหารเป็นรัฐบาลก็อยากให้สานต่อโครงการนี้เนื่องจากเป็นผลดีกับประชาชนโดยเฉพาะคนในชุมชนจะได้นำผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีในจังหวัดสกลนครและจังหวัดอื่นๆสามารถที่จะนำมาขายสร้างรายได้ ด้วยองค์ความรู้ที่เรามีให้ โดยโครงการ U2T for BCG เข้ามามีบทบาทสร้างงานให้ชาวบ้านในชุมชนหลากหลายตำบล ส่งผลให้เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เกิดเศรษฐกิจใหม่ ขยายเศรษฐกิจเดิม สร้างฐานผู้บริโภครายใหม่ผ่านการประสานงานของกระทรวง อว. และ อว. ส่วนหน้า

 

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230125093326206