Search
Close this search box.

สมอ. เร่งพัฒนาผู้ประกอบการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ จริงหรือ?

share to:

Facebook
Twitter

กรณีที่มีผู้โพสต์ข้อความระบุเกี่ยวกับเรื่อง สมอ. เร่งพัฒนาผู้ประกอบการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

สมอ. เดินหน้าผลักดันนโยบาย BCG เร่งพัฒนาผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) นำต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง เป็นโมเดลให้ภาคอุตสาหกรรมนำไปใช้พัฒนาองค์กร

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยกำหนดนโยบาย BCG Economy Model เป็นตัวขับเคลื่อนที่มุ่งยกระดับระบบการผลิตในปัจจุบันไปสู่ระบบการผลิตสมัยใหม่ที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อรักษาความมั่นคงทางวัตถุดิบ และความสมดุลของสิ่งแวดล้อมและสังคม

กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันมาตรการส่งเสริม และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทยภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนใน 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การผลิต การบริโภค การจัดการของเสีย และการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยเร่งรัดให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการให้สอดคล้องกับภารกิจและบริบทของแต่ละหน่วยงาน ทั้งในด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และสิทธิประโยชน์ ตลอดจนกองทุนต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

โดยการกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและประกาศใช้แล้วจำนวน 520 มาตรฐาน ซึ่งเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. จำนวน 484 มาตรฐาน แบ่งเป็น

  • หมวด Bio Economy จำนวน 325 มาตรฐาน
  • หมวด Circular Economy จำนวน 68 มาตรฐาน และ
  • หมวด Green Economy จำนวน 91 มาตรฐาน

และเป็นมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ หรือ มตช. อีกจำนวน 36 มาตรฐาน รวมถึงมาตรฐานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย เช่น มาตรฐานข้อกำหนดและข้อแนะนำระดับองค์กร การวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อย และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก มาตรฐานแนวทางการหาปริมาณคาร์บอนฟุตพริ๊นท์ มาตรฐานแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมาตรฐานสำหรับหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมนำมาตรฐานไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาองค์กรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการที่สำคัญคือ ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดการผลิตของเสียให้น้อยที่สุด เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
จากการกำหนดมาตรฐานแล้ว สมอ. ยังได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง กว่า 240 บริษัท มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อการจัดการทรัพยากรภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นอกจากนี้ ยังสามารถวัดปริมาณและรายงานผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล นำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเตรียมความพร้อมเข้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ พร้อมทั้งแนะนำผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้ในองค์กร และเป็นต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเป็นโมเดลให้ภาคอุตสาหกรรมนำไปใช้พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนได้ต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.tisi.go.th หรือโทร 0-2430-6815

ที่มาข้อมูล : http://www.realnewsthailand.net/article/31059/