Search
Close this search box.

สถานีพัฒนาที่ดินตรัง ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ แก่กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโคกสะบ้า และติดตามโครงการหมู่บ้านปลอดขยะอินทรีย์ต้นแบบ (Zero waste ) ปีงบประมาณ 2566

share to:

Facebook
Twitter

นายสนธยา หวานขัน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตรัง เปิดเผยว่า สถานีพัฒนาที่ดินตรัง ส่งเสริมการเก็บตัวอย่างดิน การใช้สารอินทรีย์? เพื่อปรับปรุง?ดิน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ และการไถ?กลบตอซัง เพื่อนำมาใช้ในแปลงนาข้าวอินทรีย์ ภายใต้ระบบควบคุมภายในกลุ่ม (ICS)? มาตรฐานอินทรีย์ (กลุ่มต่อเนื่อง)? ปี 2566 ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโคกสะบ้า หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง นอกจากนี้ ยังได้ติดตาม? โครงการหมู่บ้านปลอดขยะอินทรีย์ต้นแบบ (Zero waste ) ปีงบประมาณ 2566 เพื่อลดปริมาณของเสียให้น้อยลงหรือเท่ากับศูนย์ ขับเคลื่อนการใช้สารอินทรีย์ ส่งเสริมให้เกษตรกรนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะอินทรีย์ ผลิตปุ๋ยหมัก?และน้ำหมักชีวภาพช่วยลดต้นทุนการผลิตและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม หมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ ตามหลักการของ BCG ณ กลุ่มนาหมื่นศรีรักษ์โลก หมู่ที่ 8 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ด้วย

ทั้งนี้ ขยะเป็นสาเหตุอันก่อให้เกิดมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในหลายๆด้าน หากมีการจัดการที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ขยะก็จะกลายเป็นแหล่งปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศจากการเผาขยะ มลพิษทางน้ำจากการทิ้งขยะลงแหล่งน้ำและน้ำชะขยะ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและพาหะนำโรค ทำลายทัศนีย์ภาพ และที่สำคัญที่สุดขยะ ยังเป็นสาเหตุก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน สถานีพัฒนาที่ดินตรัง เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาขยะ และพยายามรณรงค์สร้างความตระหนัก รวมทั้งสร้างจิตสำนึกเรื่องการจัดการขยะ ให้เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยกขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์ ทั้งในระดับบุคคล ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กร จะช่วยให้เกิดหมู่บ้านปลอดขยะอินทรีย์ต้นแบบ (Zero waste ) ขึ้นได้

 

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล :

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230519144719916