Search
Close this search box.

จังหวัดตรังจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง 20 ปี (ฉบับปรับปรุง)

share to:

Facebook
Twitter

จังหวัดตรังจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง 20 ปี (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2568) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2566 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง 20 ปี (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2568) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมี นางสาวณัฐยาน์ ทวีวงศ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมืองตรัง

ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2568) ได้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ โดยจังหวัดตรังได้กำหนดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม และผู้แทนองค์กรภาคเอกชน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง 20 ปี ที่กำหนดให้เป็นเมืองแห่งการเติบโตบนฐานเศรษฐกิจ BCG โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ภายใต้แนวทางการพัฒนาจังหวัดตรัง ประกอบด้วย

T : Tourism and Services ยกระดับการท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูง

R : Responsible Social Development พัฒนาสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

A : Agriculture and Industry เกษตรและอุตสาหกรรมมูลค่าสูง

N : Natural Resources and Environment บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

G : Gastronomy ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารเมืองตรัง

รวมทั้ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและต้องคำนึงถึงเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคความต้องการและศักยภาพของประชาชนในจังหวัด โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและความมั่นคง และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง 20 ปี เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาจังหวัด แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ โดยจังหวัดตรังได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 5 ปีแรก พ.ศ.2566-2570 คือ ตรังเมืองแห่งการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งบนฐาน BCG

ในการประชุมวันนี้ กำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 200 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากทุกภาคส่วน ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัด ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง 20 ปี (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2568) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จากทุกภาคส่วน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 24 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565

 

ที่มาภาพ : https://oer.learn.in.th/search_detail/result/118944

ที่มาข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230912104546655