Search
Close this search box.

จ.อุบลฯ เปิดงาน “ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 16” ขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) อุบลราชธานี ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG)

share to:

Facebook
Twitter

วันนี้ (5 ก.ค.66) ที่บริเวณตลาดมาระแม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน “ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 16” การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) อุบลราชธานี ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้ เกิดการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ กระจายรายได้สู่ชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับคำปรึกษาด้านการเงิน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะเป็นอีกวิถีทางหนึ่งในการสร้างการเติบโตและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย ร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า ได้แก่ สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าของฝากของที่ระลึกจากวิสาหกิจชุมชน ผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าไหม ผ้าฝ้าย พันธุ์ไม้หลากหลายชนิด จากผู้ผลิตและผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230705144827137