Search
Close this search box.

อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เดินหน้ากิจกรรมเอามื้อสามัคคี กำจัดวัชพืชเพื่อเพิ่มปริมาตรน้ำสำหรับการเกษตร ทุกฤดูกาล

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ, ภาคเอกชนในพื้นที่ ได้แก่ บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด, องค์กร WWF Thailand ซึ่งเป็นพันธมิตร INGOs ของอำเภอบ้านสร้าง ตลอดจนฝ่ายปกครองท้องที่ ร่วมกันลงพื้นที่ตำบลบางแตน สำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติ คลองชวด หลอด ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ร่วมแรงประชาชนจิตอาสา เกษตรกร และผู้ใช้น้ำ เอามื้อกำจัดวัชพืช และดูแลรักษาแหล่งน้ำโดยพลังชุมชน เพื่อชุมชน โดยมีเป้าหมายเพิ่มปริมาณน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมตามเป้าหมาย 500,000 ลบ.ม. ให้เกษตรมีขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการ และจัดสรรน้ำ ให้เพียงพอในทุกฤดูกาล สามารถรองรับต่อภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น สืบเนื่องจาก “โครงการ บ้านสร้าง ร่วมใจ รักษ์น้ำ คืนความอุดมสมบูรณ์สู่ระบบนิเวศ เพื่อป้องกันภัยพิบัติ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นั้นมิได้คำนึงถึงแต่เฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจแต่เพียงด้านเดียวเท่านั้น หากแต่ยังพิจารณาถึงมิติของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ด้วย เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจของอำเภอบ้านสร้าง เป็นไปอย่างสมดุลกับการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม

ในโอกาสนี้ นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย จึงได้ร่วมกันศึกษาข้อมูลการจับปลา และการใช้ประโยชน์ในแม่น้ำปราจีนบุรี และต่อยอดสู่การจัดทำเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะวัดในพื้นที่ โดยในปัจจุบันได้กำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำรวม 3 เขต ได้แก่บริเวณวัดบางแตน, วัดบางต้นจิก และคลองบางชวด ตำบลบางแตน เพื่ออนุรักษ์และคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ระบบนิเวศ และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้คงอยู่สืบต่อไปอย่างยั่งยืน

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221219233502646