Search
Close this search box.

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ สกลนคร ติดตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

share to:

Facebook
Twitter

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ตรวจติดตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล แนะการใช้แนวทาง BCG แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(4 มี.ค.67) นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 11 พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการ ผู้แทนผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ที่จังหวัดสกลนคร โดยมีนายชานนน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล
สำหรับการลงพื้นที่ตรวจราชการ ครั้งนี้ เป็นรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีประเด็นการตรวจติดตามประกอบด้วย การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ การตรวจติดตามการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการตรวจติดตามปัญหาหมอกควัน และฝุ่น PM 2.5 พร้อมทั้งยังได้ลงพื้นที่ ณ บริเวณศูนย์จัดการมูลฝอยรวมเทศบาลนครสกลนคร ถนนโพนยางคำ-โพนนาไก่ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร ซึ่งมีกระบวนการในการจัดการขยะแบบผสมผสาน มีระบบคัดแยกขยะเป็นเชื้อเพลิงหรือ RDF ขยะรีไซเคิลและมีระบบคัดแยกขยะอินทรีย์ไปหมักแบบเติมอากาศ เพื่อไม่ก่อให้เกิดก๊าซมีเทน ซึ่งนอกจากจะลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่นำไปฝังกลบแล้ว ยังสามารถผลิตวัสดุปรับปรุงดินนำไปใช้บำรุงต้นไม้ในพื้นที่สวนสาธารณะที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล และสนับสนุนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในการดูแลต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจก
นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 11 กล่าวว่า ในการรีไซเคิลของเสีย ต้องกำจัด ให้เป็นศูนย์ (Zero Waste ) หรือลดจำนวนขยะต่อคนให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมนำแนวทาง BCG Model มาประยุกต์ใช้ ให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหากที่จังหวัดสกลนครทำได้ก็จะกลายเป็นต้นแบบให้จังหวัดอื่นได้มาศึกษาดูงานต่อไป

 

ที่มาข้อมูล/อ่านทั้งหมดได้ที่ : https://sakonnakhon.prd.go.th/th/content/category/detail/id/57/iid/266019

บทความที่เกี่ยวข้อง